Vissza

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1 A szerződés létrejötte: 

Az áruk internetes áruházban történő megjelenítése jogilag kötelező erejű ajánlatnak nem, csupán nem kötelező erejű, internetes katalógusnak minősül. Az áruk a kosár használatával rendelhetők meg. A kiválasztott árut a „kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti el a kosárban. A jobb felső sarokban található, kosarat jelképező piktogramra kattintva a kosárban elhelyezett árukat megtekintheti, módosíthatja a mennyiségüket, és törölheti őket. A vásárlás befejezésekor kattintson a „tovább a pénztárhoz” gombra; a rendelését a regisztráció, majd belépés után adhatja le. Facebook-fiókjával vagy e-mail-címével tud regisztrálni. A belépést követően válassza ki a szállítási és fizetési módot. A megrendelés véglegesítése előtt a „megrendelés áttekintése” gomb segítségével ellenőrizheti, hogy nincs-e hibás adat a megrendelésben, és ha van, akkor azt ki is tudja javítani. Végül a „fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombra kattintva adhatja le a kosárban elhelyezett termékekre vonatkozó megrendelését. A megrendelés beérkezését követően Ön azonnal kap egy visszaigazolást a megrendelésről, amely azonban a részünkről nem minősül a szerződés elfogadásának. A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha arról e-mailben visszaigazolást küldünk, vagy ha két napon belül feladjuk az árukat.. 


2 ELÁLLÁSI JOGRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS 

Elállási jog 

Önnek tizennégy napon belül indoklás nélkül jogában áll elállni a jelen szerződéstől. 

Az elállási határidő attól a naptól számított tizennégy nap, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az utolsó árut birtokba vette. 

Az elállási jog gyakorlása érdekében egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton küldött levélben vagy e-mailben) értesítenie kell minket (ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, telefon: 0800 / 86 86 568, e-mail:  ugyfelszolgalat@aboutyou.hu) a jelen szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről. Erre a célra használhatja a mellékelt elállási formanyomtatvány mintáját, ami azonban nem kötelező. 


Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítést az elállási határidő lejárta előtt elküldi. 

Az elállás következményei 

Ha Ön eláll a jelen szerződéstől, haladéktalanul és legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor a jelen szerződéstől való elállásáról szóló értesítést kézhez kaptuk, vissza kell térítenünk Önnek az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legkedvezőbb standard szállítási módtól eltérő szállítási módot választotta). A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet Ön az eredeti tranzakcióhoz használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtunk meg Önnel; a visszafizetés miatt semmilyen esetben sem számítunk fel Önnek díjat. A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy amíg Ön nem igazolta, hogy az árut visszaküldte, annak függvényében, hogy melyik a korábbi időpont. 

Az árut haladéktalanul, de feltétlenül legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor Ön értesít minket a szerződés felmondásáról, vissza kell juttatnia hozzánk vagy át kell adnia a szállítóvállalatnak. A határidő akkor teljesül, ha Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az árut. 

Az áru visszaküldésének költségeit mi álljuk. 

Önnek csak akkor kell megfizetnie az áruk esetleges értékvesztését, ha ez az értékvesztés az áru olyan kezeléséből ered, amely nem szükséges az áru állapotának, tulajdonságainak és működésének vizsgálatához. 

 

Elállási formanyomtatvány minta 

A jelen nyomtatványt csak akkor töltse ki és juttassa vissza, ha szeretne elállni a szerződéstől:

ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Németország, telefonszám: 06 80 021-482, E-Mail: ugyfelszolgalat@aboutyou.hu

Alulírott/ak* kijelentem/kijelentjük*, hogy gyakorlom/gyakoroljuk* elállási jogomat/jogunkat*: 

a következő áruk vásárlásáról*: ……………………………………………………………………………………….. 

a következő szolgáltatás nyújtásáról*: ………………………………………………………………………………… 

rendelés napja*/átvétel napja*: ………………………………………………………………………………………… 

A fogyasztó(k) neve: ……………………………………………………………………………………………………. 

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………………………………………………………….…… 

A fogyasztó(k) aláírása csak akkor, ha az értesítés papíralapú: ……………………………………………………. 

Dátum: ……………………………………………………………………………………………………………………... ________________________________ 

*Kérjük, törölje, ha nem alkalmazható. 

 

3 Az elállási jog kizárása/lejárata: 

A szerződéssel kapcsolatos elállási jog nem gyakorolható olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

4 Önkéntes visszavételi jog az áru átvételét követő 31 napig: 

A fent leírt, törvényes elállási jogon túlmenően az áru átvételétől számított 31 napig önkéntes visszavételi jogot biztosítunk Önnek. A 14 napos elállási határidő lejárta után is elállhat a szerződéstől az áru átvételtől számított 31 napon belül történő visszaküldésével (a határidő az áru átvételét követő napon kezdődik), feltéve, hogy az áru hiánytalan, eredeti csomagolásában, használatlan és sértetlen állapotban van, és az áru nem kifejezetten a vásárló specifikációi szerint készült vagy egyértelműen személyes igényekre szabott, vagy egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas a visszaküldésre. Az időben történő feladás elegendő a határidő betartásához. 

Az árut a következő címre küldheti vissza: ABOUT YOU SE & Co. KG, 20088 Hamburg, Németország. 

A szerződésben vállalt önkéntes visszavételi garancia nem érinti az Ön törvényes jogait és igényeit. Különösen az Ön törvényes elállási joga és a törvényes szavatossági jogai maradnak fenn Önnek korlátlanul. 

5 Szállítás: 

Kizárólag Magyarország területén vállaljuk az áruk kiszállítását. Az árucikkek csak a háztartásokban szokásos mennyiségekben és csak végfelhasználóknak értékesíthetők.

 

6 Szavatosság: 

Abban az esetben, ha a kiszállított terméknek látható anyag- vagy gyártási hibája van, ideértve a szállítás során keletkezett sérüléseket, kérjük, hogy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölje velünk az ugyfelszolgalat@aboutyou.hu címre küldött e-mailben vagy az alábbi 16. pontban meghatározott címre küldött levélben, vagy pedig az áru átvételekor a logisztikai szolgáltatónk munkatársának. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kellékszavatossági jogai alapján Ön választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozás számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba esetén Ön nem jogosult a szerződéstől elállni. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Az áru hibája esetén Ön – választása szerint – a fent meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy

  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy

  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

7 Szállítási költség: 

Megrendelésenként 1500 Ft szállítási költséget számolunk fel, amely tartalmazza az áfát.


8 Fizetés: 

A fizetés alapvetően PayPalon keresztül, (MasterCard, Visa) bankkártyával, utánvéttel, Apple Pay-el vagy Google Pay-el történik. Előrefizetés esetén nem biztosítunk kedvezményt.


Fizetés PayPalon keresztül

Fizethet a saját PayPal-számláján keresztül. A megrendelés leadását követően oldalunk átirányítja Önt a PayPal oldalára, ahol kifizetheti a megrendelés értékét. Amint PayPal-számlánkra megérkezik az Ön által adott engedélyről az értesítés, az árukra vonatkozóan meghatározott szállítási határidőtől függően megkezdjük a kiszállítást. A szállításkor PayPal-számláját az esetleges kedvezmények, például kuponok stb., levonása után megterheljük a ténylegesen kiszámlázott összeggel. A megrendelő kérésére előállított vagy egyértelműen a megrendelő személyére szabott áruk esetében PayPal-számláját a kedvezmények, kuponok stb. levonását követően haladéktalanul megterheljük a ténylegesen kiszámlázott összeggel.


Fizetés bankkártyával

A megrendelési folyamat során azonnal tud fizetni, ha megadja bankkártyája adatait. A szállításkor bankkártyáját az esetleges kedvezmények, például kuponok stb., levonása után megterheljük a ténylegesen kiszámlázott összeggel. A megrendelő kérésére előállított vagy egyértelműen a megrendelő személyére szabott áruk esetében bankkártyáját a kedvezmények, kuponok stb. levonását követően haladéktalanul megterheljük a ténylegesen kiszámlázott összeggel.


Fizetés utánvéttel

Az áruk utánvétes fizetése esetén Ön a számlán szereplő összeget készpénzben fizeti ki a csomag átvételekor. A 2. pont szerinti elállás esetén a visszafizetés banki átutalással történik. Ehhez szükségünk van bankszámlája adataira, amelyeket fogyasztói fiókjában könnyen, biztonságosan megadhat. Fenntartjuk a jogot, hogy a visszaküldött áru értékének megfelelő utalványt bocsássunk ki, amennyiben többszöri emlékeztető után sem érhetők el a bankszámlája adatai.


Fizetés Apple Pay-el

A fizetés közvetlenül az Apple-fiókon keresztül történik. A megrendelés leadásakor átirányítjuk az Apple-hez, hogy engedélyezze a megrendelés értékének kifizetését. Amint értesülünk az engedélyezésről, a szállítás megkezdődik - az egyes termékeknél feltüntetett szállítási időtől függően. Az Apple Pay-nél letétbe helyezett fizetési módtól függően az engedélyezést vagy a szállítást követően azonnal megterheljük a ténylegesen számlázott összeggel, minden kedvezményt, kupont stb. levonva.


Fizetés Google Pay-el

A fizetés közvetlenül a Google-fiókon keresztül történik. A megrendelés leadásakor átirányítjuk a Google-hez, hogy engedélyezze a megrendelés értékének kifizetését. Amint értesülünk az engedélyezésről, a szállítás megkezdődik - az egyes termékeknél feltüntetett szállítási időtől függően. A Google Pay-nél letétbe helyezett fizetési módtól függően az engedélyezést vagy a szállítást követően azonnal megterheljük a ténylegesen számlázott összeggel, minden kedvezményt, kupont stb. levonva.


8 Árak: 

Az áraink forintban értendők, és tartalmazzák a jogszabályokban előírt áfát (bruttó árak). Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy internetes áruházunk árai pontosak legyenek, ha azonban ennek ellenére hibás árak jelennének meg, nem vagyunk kötelesek az árut a hibás áron értékesíteni. Ilyen esetben a terméket felkínálhatjuk Önnek a helyes áron, Ön pedig jogosult a fenti 2. pontban meghatározottak szerint a szerződéstől elállni. Hibás különösen az az ár többek között, amely nyilvánvalóan hibás vagy aránytalan. 

9 A tulajdonjog fenntartása: 

A teljes összeg kifizetéséig az áruk a mi tulajdonunkat képezik. 

10 Alternatív vitarendezés/Online vitarendezés (ODR): 

Amennyiben valamely határon átnyúló, internetes vásárlásával bármilyen gond merül fel, amelyet nem tud velünk rendezni, panaszát a jóváhagyott vitarendezési testülethez az alábbi felületen keresztül küldheti el (online vitarendezés – ODR: Online Dispute Resolution): https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home2.show&lng=HU Magyarországon ezenkívül a panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes magyar kormányhivatalhoz mint fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve a választása szerinti magyar békéltető testülethez fordulhat. A fogyasztói békéltető testületek előtt folyó vitarendezési eljárásokban azonban nem vagyunk kötelesek és nem is áll szándékunkban részt venni.

11 A harmadik személyek hivatkozásaival kapcsolatos felelősség kizárása: 

Oldalainkon vannak olyan hivatkozások, amelyek más internetes oldalakra mutatnak. Ezekre a hivatkozásokra az alábbiak vonatkoznak: Kifejezetten kijelentjük, hogy nincs semmilyen ráhatásunk a hivatkozott oldalak stílusára és tartalmára. Ezért kifejezetten elhatároljuk magunkat a harmadik személyek hivatkozott oldalainak tartalmától, és ezen tartalmakat nem ismerjük el magunkénak. A jelen nyilatkozat minden megjelenő hivatkozásra és a hivatkozásokon keresztül elérhető oldalak minden tartalmára vonatkozik.

12 A szerződés nyelve/a szerződés formája/a megrendelés szövegének tárolása/irányadó jogszabályok: 

A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés nem minősül a felek között létrejött írásbeli szerződésnek. A megrendelés szövegét nem tároljuk, ezért azok a megrendelés teljesítését követően már nem elérhetőek. Ön azonban jogosult a megrendelés szövegét közvetlenül a megrendelés leadását követően kinyomtatni. A szerződésre a Német Szövetségi Köztársaság jogszabályai az irányadók, azzal azonban, hogy az Egyesült Nemzetek Szövetségének Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről (Bécsi Vételi Egyezmény) és a kollíziós szabályok alkalmazása kizárt. Ez nem vonatkozik a fogyasztó állandó lakhelye szerinti uniós tagállam kötelezően alkalmazandó fogyasztóvédelmi jogszabályaira. A joghatóság helye Hamburg (Németország), azzal, hogy a fogyasztó jogosult az állandó lakhelye szerinti uniós tagállamban a szerződéssel kapcsolatos bármilyen követelést benyújtani.

13 Fényképjogok: 

A fényképjogok kizárólagos tulajdonosa az ABOUT YOU SE & Co. KG. Tilos az előzetes jóváhagyás nélküli felhasználás.

14 A szolgáltató azonosítása 

 

ABOUT YOU SE & Co. KG 

Domstraße 10 

20095 Hamburg, Németország

Adószám: 30537741-2-51

Közösségi adószám: HU30537741
Hamburgi Járásbíróság HRA 126781 törvényesen képviseli: 

ABOUT YOU Verwaltungs SE 

Hamburgi Járásbíróság HRB 171601 

Igazgatóság: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese 

A felügyelőbizottság elnöke: Sebastian Klauke 

 

Általános Szerződési Feltételek letöltése PDF-formátumban 

Általános Szerződési Feltételek nyomtatása 

PDF-olvasó letöltése