Vissza

Felhasználási feltételek

1 Általános rendelkezések és érvényességi terület


1.1. Az ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg (a továbbiakban: ABOUT YOU), egy e-kereskedelemmel foglalkozó vállalat, amely többek között online üzleteket (a továbbiakban: szolgáltatások) üzemeltet különböző internetes megjelenések és alkalmazások (App-ok) keretében.


E szolgáltatások közé tartozik az ABOUT YOU Outlet is, amelyben a tagoknak időben és mennyiségben korlátozott akciók keretében árukat kínálnak eladásra. Ezek a felhasználási feltételek az ABOUT YOU Outlet-re vonatkoznak a következő szolgáltatások keretében: www.aboutyou-outlet.ro, ABOUT YOU Outlet App.


1.2. Hacsak kifejezetten másként nem jelezzük, az ABOUT YOU a szolgáltatásaival kizárólag magáncélú felhasználókat szólít meg. Az ABOUT YOU által nyújtott szolgáltatások kereskedelmi célú használata az ABOUT YOU kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett.


1.3. A regisztrációval elfogadod ezeket a felhasználási feltételeket. Ezek a felhasználási feltételek határozzák meg a szolgáltatások használatának feltételeit.


1.4. A Szolgáltatásokon keresztül történő megrendelések/vásárlások esetén a jelen Felhasználási feltételek mellett az ABOUT YOU Outlet Általános Szerződési Feltételei https://aboutyou-outlet.hu/s/agb (a továbbiakban: ÁSZF) is érvényesek a mindenkor érvényes megfogalmazásukban, amelyek itt, valamint az "ÁSZF" alatt érhetők el, nyomtathatók ki és/vagy menthetők el.2 Tagság az ABOUT YOU Outlet-ben


2.1. Az ABOUT YOU Outlet tartalmainak használatára vonatkozó lehetőség a mindenkori elérhetőség és a mindenkori tartalom keretein belül csak a tagok zárt körének szól. Az ajánlatokban való részvételhez és az áruvásárláshoz tagként kell regisztrálnod a szolgáltatásokba. A tagság feljogosít arra, hogy a tartalmakat privát, nem kereskedelmi célokra használd. 


2.2. A regisztráció ingyenes. A sikeres regisztrációt követően fennálló tagságból nem keletkezik semmilyen vásárlási kötelezettség.


2.3. A sikeres regisztrációval az ABOUT YOU és a tag között szerződés jön létre. A szerződés megkötésére nem áll fenn jogigény. Az ABOUT YOU fenntartja a jogot, hogy a regisztrációt elutasítsa. 


Az ingyenes tagságért cserébe hozzájárulásodat adod hírlevelünk e-mailben történő megküldéséhez, ill. fogadásához ("Hírlevél hozzájárulás"), valamint a személyes adataid ehhez kapcsolódó feldolgozásához:


Egyetértek azzal, hogy az ABOUT YOU SE & Co. KG e-mailben tájékoztasson trendekről, ajánlatokról és utalványokról, és e célból kezelje a személyes adataimat. A hozzájárulás az egyes hírlevelek végén a leiratkozás linkre kattintva bármikor visszavonható.


A hírlevélhez való hozzájáruláshoz a megadott adatok megerősítése szükséges egy e-mail linkre kattintva, amelyet a regisztrációt követően e-mailben küldünk a felhasználónak (kettős opt-in eljárás), kivéve, ha a megerősítés egy meglévő fiókkal más ABOUT YOU szolgáltatásoknál és/vagy egy ellenőrzött fiókkal már megtörtént (pl. "Bejelentkezés az Apple segítségével"). 


2.4. A regisztráció és a tagság további időtartama alatt kért adatokat teljes körűen és helyesen kell megadni. Ez azt is magában foglalja, hogy a felhasználók nem regisztrálnak és/vagy jelentkeznek be idegen személyazonosságokkal és/vagy harmadik fél adatait használva anélkül, hogy erre felhatalmazást kaptak volna. A tagság előfeltétele továbbá egy működő e-mail cím.


2.5. Minden személy csak egyszer regisztrálhat a szolgáltatásokra. Több tagsági fiók egyidejű regisztrációja és/vagy használata nem megengedett. E szabályozás megkerülése, különösen eltérő adatok vagy e-mail címek használatával, nem megengedett, és az ABOUT YOU részéről a tagság letiltását vagy felmondását vonhatja maga után.


2.6. A tagoknak a jelszavukat titokban kell tartaniuk, és gondosan biztosítaniuk kell a tagi fiókjukhoz való hozzáférést. Az ABOUT YOU a jelszót nem adja ki harmadik félnek. Az ABOUT YOU és/vagy az ABOUT YOU alkalmazottai soha nem kérik a tagoktól a jelszavukat. Biztonsági okokból és a tagsági fiókkal való visszaélések megelőzése érdekében kellően biztonságos jelszót kell választani, és a jelszót rendszeres időközönként módosítani kell. A hozzáférési adatok biztonságáért kizárólag a tag felel. 3 Az ABOUT YOU Outlet használata


3.1. Az ABOUT YOU szolgáltatásainak igénybevételére nem áll fenn jogigény. Az ABOUT YOU fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások egyes részeit, a szolgáltatások egészét és/vagy egyes funkciókat és/vagy a teljes ajánlatot külön értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje és/vagy megszüntesse, pl. bírósági ítélet és/vagy hatósági határozat végrehajtása érdekében; jogszabályi változások esetén; biztonsági rések megszüntetése vagy az ajánlat bővítése érdekében. Ha a módosítás, kiegészítés, törlés és/vagy megszüntetés a tag számára indokolatlan lenne, a 8.1. szakasz megfelelően hatályos. 


3.2. Tilos a szolgáltatásokat olyan módon használni, amely sérti a jogszabályokat, harmadik felek jogait vagy a jó erkölcsöt. A tag köteles tartózkodni a szolgáltatások bármilyen megzavarásától vagy a hozzáférhető adatok rendeltetésszerű használaton kívüli további felhasználásától. Ide tartoznak például a manipulációk, amelyek célja jogosulatlan kifizetések vagy egyéb előnyök megszerzése az ABOUT YOU és/vagy harmadik felek kárára, valamint a tartalmak, ajánlatok, könyvtárak, adatbázisok stb. bármilyen célú másolása vagy kiolvasása. Tilos továbbá a szolgáltatásokat visszaélésszerűen vagy olyan módon használni, amely alkalmas arra, hogy az ABOUT YOU jó hírnevét sértse. 4 A tagság felmondása


4.1. A tagok bármikor, indoklás nélkül felmondhatják tagságukat, feltéve, hogy nem állnak fenn más szerződéses jogviszonyból - pl. fennálló díjkövetelésekből - eredő okok, amelyek ezzel ellentétesek. A tagok a tagságukat a kundenservice@aboutyou-outlet.de címre küldött informális e-mailben mondhatják fel. 


4.2. Az ABOUT YOU a tagságot 14 napos felmondási idővel bármikor szabályszerűen felmondhatja.


4.3. Az ABOUT YOU jogosult a tagságot határidő betartása nélkül zárolni, korlátozni vagy felmondani, ha konkrét jelek arra utalnak, hogy a tag megsérti a jogszabályi rendelkezéseket, harmadik felek jogait, a jelen Felhasználási feltételeket vagy az ÁSZF-et.5 Adatvédelem


Ezenkívül a szolgáltatásokra az ABOUT YOU adatvédelmi feltételei https://aboutyou-outlet.hu/s/data-protection érvényesek a mindenkor hatályos változatukban, amely itt, valamint az "Adatvédelmi feltételek" menüpont alatt hívható le, nyomtatható ki és/vagy menthető el. 6 Felelősségkorlátozás


6.1. Az ABOUT YOU nem vállal felelősséget a tagok olyan közvetlen, közvetett, speciális veszteségeiért és/vagy káraiért, amelyek a szolgáltatások használatából erednek és a kommunikációs vagy áramvezetékek zavaraival, a mobiltelefon hálózatok üzemeltetőinél felmerülő meghibásodásokkal, kártevő szoftverek hatásaival, harmadik személyek ABOUT YOU szoftveréhez és/vagy hardveréhez történő jogtalan hozzáférést és/vagy annak üzemen kívül helyezését célzó tisztességtelen cselekményeivel állnak összefüggésben, valamint amelyek vis major körülményekhez köthetők. Az ABOUT YOU az ilyen esetekben nem köteles a tagok esetleges kárainak megtérítésére. 


6.2. Az ABOUT YOU csak az élet, a test vagy az egészség sérüléséből eredő, vétkesen okozott károkért, az ABOUT YOU, törvényes képviselői vagy közreműködői által szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károkért felel. Egyebekben az ABOUT YOU csak olyan kötelezettségek enyhén gondatlan megszegéséért felel, amelyek teljesítése elengedhetetlen a szolgáltatások megfelelő teljesítéséhez, és amelyek betartására a tag rendszeresen számíthat (kardinális kötelezettségek), mégpedig korlátozva a szerződésre jellemző, előre látható kárra. A fenti felelősségkorlátozás megfelelően érvényes az ABOUT YOU törvényes képviselőinek és közreműködőinek személyes felelősségére is.


6.3. Ez nem érinti s termékfelelősségről szóló törvény szerinti felelősséget.7 Ipari tulajdonjogok/ szellemi tulajdon


A cégnevek, márkanevek, logók, adatok, információk, képek, videók, keresési eredmények és szövegek, valamint az ABOUT YOU egyéb tartalmai a szerzői jog és/vagy a szellemi tulajdont védő egyéb törvények értelmében szerzői jogi védelmet élveznek. A tartalmak (teljes vagy részleges) sokszorosítása, terjesztése és szerkesztése csak az ABOUT YOU kifejezett engedélyével megengedett. A nem magától az ABOUT YOU-tól származó tartalmak is szerzői jogi védelmet élveznek a szerzői jogi törvény és/vagy a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó egyéb törvények értelmében a mindenkori jogtulajdonos javára. 8 Záró rendelkezések


8.1. Az ABOUT YOU fenntartja a jogot, hogy ezeket a felhasználási feltételeket időről időre aktualizálja. A tagokat megfelelő módon, mindig időben értesítjük a változásról (pl. e-mailben, push üzenetben, a tagi fiókban megjelenő értesítés útján). A szolgáltatások használatára a felhasználási feltételek mindenkor hatályos változata az irányadó. Amennyiben a tag az értesítést követő 6 héten belül nem emel kifogást, a felhasználási feltételeket elfogadottnak kell tekinteni. Ha egy szolgáltatást a módosítások hatályba lépését követően továbbra is igénybe vesz, a tag ezzel kijelenti, hogy elfogadja a módosított felhasználási feltételeket. 

8.2. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény (CISG) kizárásával a Németországi Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó. Ez nem érvényes, amennyiben ez a tag (fogyasztó) szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései által biztosított védelmet visszavonja.

8.3. Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek és/vagy érvénytelenné válnak, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen szabályozás helyébe vagy a törvényes rendelkezések lépnek, vagy - ilyen rendelkezés hiányában - olyan szabályozás lép, amelyet a felek jóhiszeműen elfogadhatóan alkottak volna, ha tudtak volna az adott szabályozás érvénytelenségéről.


Szolgáltató

ABOUT YOU SE & Co. KG

Domstraße 10

20095 Hamburg 

Németország

 

Cégbíróság: Járásbíróság Hamburg

Cégjegyzékszám: HRA 126781

Közösségi adószám: HU30537741


törvényes képviselője:

ABOUT YOU Verwaltungs SE

Cégbíróság: Járásbíróság Hamburg

Cégjegyzékszám: HRB 171601

Igazgatóság: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese

A felügyelőbizottság elnöke: Sebastian Klauke


Verzió 1.0 Dátum: 2023. április

Felhasználási feltételek letöltése PDF-formátumban